But What Do I Know? . . . Tip O’Neill Award, Roy Halladay, Brett Cecil

But What Do I Know? . . . Brett Lawrie, Scott Diamond, Otto Velez