But What Do I Know? . . . Drew Hutchison, Ron Fairly, 1994 Montreal Expos

But What Do I Know? . . . Scott Diamond, Bo Schultz, Dustin Molleken